Klauzula informacyjna dot. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że:

Zgodnie  z art. 13 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu, ul. Marii Konopnickiej 4a

2)kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, biuro@schronisko.smigiel.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie i zleconych na podstawie ustaw, jak również w celu obowiązków prawnych ciążących na Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z obowiązującym Jednolitym  Rzeczowym Wykazem Akt.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.